مدیریت روشهای شماره گذاری
(Numbering Procedures)

بخش مدیریت روشهای شماره گذاری این امکان را میدهد که روشهای شماره گذاری تعیین شده در قرارداد را در ابتدای پروژه تعریف کرده تا شماه گذاری آیتمهای مختلف - مانند آیتمهای خرید، مهندسی، نامه ها و ...- بر اساس آن صورت گیرد.

امکان تعریف انواع بخشهای ثابت، انتخابی، اتوماتیک و دستی برای یک فرمت شماره گذاری قابل انجام است.